Ervarings Gericht Onderwijs

De huidige maatschappij vraagt een andere manier van onderwijs. Kinderen dienen meer geprikkeld en betrokken te worden, er is meer uitdagend onderwijs op maat nodig om naast het bijbrengen van kennis ook aandacht te hebben voor verschillende vaardigheden, cultuur, ICT geletterdheid en wetenschap & technologie. 

Het team van basisschool Aventurijn bemerkte dat zij onvoldoende aansloot bij deze behoeftes van kinderen. Er werd doorgaans klassikaal gewerkt en de kinderen waren weinig intrensiek gemotiveerd. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat het team van Aventurijn het onderwijs op een andere manier wilde gaan inrichten. In het schooljaar 2017-2018 is de stap gezet om in tweetallen scholen te gaan bezoeken die het onderwijs op een andere manier hebben ingericht en het leerstofjaarklassensysteem achter zich hebben gelaten.

Onze conclusie was dat ervaringsgericht onderwijs goed bij onze kinderen past en dat we als team handen en voeten kunnen geven aan deze vorm van onderwijs. In het schooljaar 2018- 2019 hebben we ons laten scholen in het geven van ervaringsgericht onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 hebben we ervaringsgericht onderwijs ingevoerd.
Ervaringsgericht onderwijs is een onderwijsconcept dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Het steunt op drie pijlers: vrij initiatief, milieuverrijking en ervaringsgerichte dialoog.

Het vrije initiatief beantwoordt aan de behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te verkennen. Milieuverrijking doelt op een rijke leeromgeving met de leerkracht als begeleider en observator. De ervaringsgerichte dialoog is gebaseerd op aanvaarding, echtheid en empathie. Omdat ervaringsgericht onderwijs uitgaat van de betrokkenheid van kinderen, wordt rekening gehouden met vijf factoren die dit stimuleren: een goede sfeer, het juiste niveau, aansluiten bij de leefwereld, afwisselende activiteiten en ruimte voor keuzes.

Voor meer informatie over Ervarings Gericht Onderwijs willen wij u verwijzen naar  https://tweemonds.nl/ervaringsgericht-onderwijs