Ons onderwijs

Op Aventurijn geven we eigentijds onderwijs waarbij we kijken naar de onderwijsbehoeften van kinderen en de context waarin zij opgroeien. Onderwijs is niet alleen het overbrengen van feitenkennis of het ontwikkelen van vaardigheden. Het is ook het aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachten en interpretaties. We streven ernaar om inclusief onderwijs te geven.

Ons onderwijs wordt geïnspireerd door ervaringsgericht onderwijs. Autonomie, welbevinden, verbondenheid en betrokkenheid vormen voor ons het fundament van ons onderwijs. Vanuit een rijke leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en dagen we uit tot samenwerken, creatief en kritisch denken. Ons onderwijs is doelgericht, we werken vanuit leerlijnen en doelen.  We noemen onze school met trots een dorpsschool. Een dorpsschool wordt voor ons gekenmerkt door de begrippen; toegankelijk, gemoedelijk, laagdrempelig, betrokken en sfeervol. In het dorp vervullen we onze maatschappelijke rol, die gaat verder dan de poorten van onze school.

Onze visie sluit aan bij ons motto: ’’It takes a village to raise a child’’




 

Kernwaarden

We werken vanuit de volgende kernwaarden:
 • Welbevinden: Kinderen komen alleen tot leren als ze zich goed voelen en met plezier naar school gaan
 • Betrokkenheid: Kinderen komen alleen tot leren als ze zich betrokken voelen bij de activiteiten waar ze mee bezig zijn
 • Autonomie: Kinderen zijn mede eigenaar van hun leerproces, we leren ze van jongs af aan eigen keuzes te maken
 • Solidariteit: Kinderen hebben begrip voor elkaar. We werken vanuit het principe iedereen mag en kan zichzelf zijn. 
 • Plezier: Het glas is altijd half vol! We gaan uit van het positieve en geloven dat het erg belangrijk is om plezier te maken met elkaar. 
 

Waar gaan we voor

Vanuit onze kernwaarden, missie en visie gaan we voor:
 • Sterke instructies 
 • Doelgericht onderwijs 
 • Een rijke leeromgeving 
 • Leerkracht en leerling aan het roer
 • Omgang op basis van vertrouwen en wederzijds respect 
 • Brede samenwerking 
 

Onderwijs in leefgroepen

We organiseren ons onderwijs in drie leefgroepen.
 • Leefgroep 1: groep 1-2-3
 • Leefgroep 2: groep 4-5-6
 • Leefgroep 3: groep 7-8

 

De basisvakken, rekenen, begrijpend lezen, en spelling worden vooral in de jaargroepen gegeven. Op andere momenten wordt er meer groepsdoorbroken gewerkt. We besteden naast basisvakken aandacht aan het ontwikkelen van verschillende vaardigheden en talenten. We werken hierbij vanuit ateliers. De rest: bouwstenen + Borgesius laten staan.

 

Bouwstenen

De volgende vier bouwstenen vormen de basis van onze manier van omgaan met elkaar.


 

Borgesius

Op veertien basisscholen en zes peuteropvang-locaties in de West-Brabantse gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen geven wij met ruim 350 professionals onderwijs. 

Vanuit de mission statement: "Leren in balans, in verbinding met elkaar,
met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid,
gericht op de wereld van morgen" wordt onderwijs vorm gegeven. Binnen de Borgesius stichting krijgen ruim 3400 leerlingen de mogelijkheid om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren, omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen. Meer weten? Ga naar borgesiusstichting.nl.